Makelaar Hattem

Begrippenlijst - makelaarstermen makelaardij

Bij het verkopen van uw woning komen vaak vaktermen aan bod. Het kan uiteraard voorkomen dat u niet bekend bent met een van de begrippen. Om die reden hebben wij uitgebreide begrippenlijst opgesteld om u voorafgaand en tijdens het verkoopproces van uw woning zoveel mogelijk inzicht te bieden. Heeft u desondanks een vraag, of staat een term er niet tussen? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Aanbiedingstekst

De aanbiedingstekst omschrijft de woning. Het is een belangrijk onderdeel van de advertentie op Funda en op alle andere sites. Een goede aanbiedingstekst, enthousiasmeert, is volledig, leest makkelijk, is zonder taalfouten en is niet te lang. De aanbiedingstekst is dé mogelijkheid om de woning aan te prijzen. Kijk ook bij onze tips. Hierin adviseren we over het schrijven van een goede aanbiedingstekst.

Aankoopkeuring

Een bouwtechnische aankoopkeuring is een professionele beoordeling van de totale onderhoudsstaat en de bouwtechnische aspecten van een woning. Een bouwtechnische aankoopkeuring wordt uitgevoerd bij aankoop van een woning. Het doel is vooral  om eventuele gebreken te ontdekken en om eventuele toekomstige (onderhouds-)kosten in kaart te brengen. De bevindingen van een bouwtechnische keuring worden vastgelegd in een bouwkundig rapport.

Aflossingsvrije hypotheek

Bij een aflossingsvrije hypotheek ben je niet verplicht om af te lossen. Je betaalt alleen rente over de hypotheekschuld. Wie na 1 januari 2013 een hypotheek afsluit heeft alleen hypotheekrenteaftrek als hij de hypotheek aflost op basis van een lineaire- of een annuïteiten-hypotheek.

Akte van erfrecht

De akte van erfrecht (ook wel verklaring van erfrecht) is een notariële akte waarin o.m. staat wie er is overleden, of de overledene een testament heeft, wat daar in staat en wie de erfgenamen zijn. Ook kan er in de akte zijn opgenomen wie de nalatenschap beheert en of er sprake is van een wettelijke verdeling. De akte van erfrecht is bijvoorbeeld nodig wanneer u een woning wilt verkopen waarvan u erfgenaam bent. Een akte van erfrecht is opvraagbaar bij een notaris. U hoeft daarvoor niet per se naar de notaris waar het testament is opgemaakt, want alle testamenten worden opgenomen in het Centraal Testamentenregister. Iedere notaris kan het daar voor uw opvragen.

Akte van levering

De akte van levering is de akte die de overdracht van de woning regelt. De akte van levering wordt bij de notaris opgemaakt en op de dag van transport ondertekend. De akte van levering is daarmee een bewijs dat de woning in uw eigendom is. Maar de akte van levering is meer dan dat. De akte van levering geeft een volledige omschrijving van het registergoed en alle afspraken die er over zijn gemaakt. Erfdienstbaarheden, juridische aspecten, erfpacht, etc. Om een woning in de verkoop te kunnen plaatsen hebben wij altijd de akte van levering nodig.

Akte van verdeling

Bij het beëindigen van een relatie of huwelijk, zullen partners de gemeenschappelijke goederen samen moeten verdelen. De meeste goederen kunnen de partners zelf verdelen, zoals bijvoorbeeld de bankrekeningen, inboedel en de auto. Is er ook een gemeenschappelijke woning en is het de bedoeling dat één van de partners daar de eigendom van behoudt, moet er een akte van verdeling opgemaakt worden. De akte van verdeling is dan ook bijna hetzelfde als de akte van levering. Alleen bij de akte van verdeling levert de ene partner zijn aandeel in het onroerend goed aan de ander. De partner die de woning overneemt zal ook de hypotheek volledig voor zijn rekening moeten nemen. De bank moet daar akkoord voor geven, of te wel de partner die uitstapt moet ontslagen worden van alle aansprakelijkheid voortvloeiende uit de hypotheek. Ook kan er sprake zijn van overbedeling, het uitkeren van een bedrag van de overwaarde aan de andere partner. Al deze zaken worden vastgelegd in de akte van verdeling. Zodra u uw woning wilt verkopen, die eerder in gezamenlijk eigendom was van u en uw ex-partner, dan hebben wij naast de akte van levering, ook de akte van verdeling nodig om de juist eigendomssituatie vast te kunnen stellen.

Annuïteitenhypotheek

Een annuïteitenhypotheek is een hypotheek waarbij de maandelijkse som van rente plus aflossing gelijk blijft gedurende de gehele looptijd. Op de einddatum is de gehele hypotheek afgelost.

Bankgarantie

Een bankgarantie is een garantie van de bank dat de borgsom die de koper aan de verkoper moet betalen, indien nodig, wordt voldaan.

Bij de verkoop van een woning worden de afspraken vastgelegd in de koopovereenkomst. Omdat het niet gebruikelijk dat de koopsom meteen wordt voldaan of dat de woning direct wordt geleverd, stort de koper een waarborgsom of wordt er een bankgarantie gesteld. Dit geeft de verkoper meer zekerheid dat de woning ook echt wordt afgenomen.

Een waarborgsom of bankgarantie bedraagt meestal 10 procent van de overeengekomen koopprijs en wordt meestal een week na na het financieringsvoorbehoud gestort op de rekening van de notaris.

Bij een bankgarantie verklaart de bank dat zij garant staat voor het bedrag als de koper de verplichtingen niet nakomt. Als de koop niet doorgaat en de ontbindende voorwaarden zijn verlopen, dan heeft de verkopende partij recht op de door de bank gestelde garantie. In dat geval betaald de bank de verschuldigde 10% van de koopsom aan de verkoper en heeft de koper een schuld aan de bank ter grootte van de borgsom.

Basisaftrek

Basisaftrek is een standaardbedrag waarover je geen belasting hoeft te betalen. Per 2001 is de basisaftrek vervangen door het heffingvrij vermogen.

Beleggingshypotheek

Bij een beleggingshypotheek wordt het vermogen voor de aflossing van de beleggingshypotheek opgebouwd door middel van een belegging in beleggingsfondsen op een aparte beleggingsrekening. Wie na 1 januari 2013 een hypotheek afsluit heeft alleen hypotheekrenteaftrek als hij de hypotheek aflost op basis van een lineaire- of annuïteiten-hypotheek.

Bouwtechnische keuring

Een bouwtechnische keuring is een professionele beoordeling van de totale onderhoudsstaat en de bouwtechnische aspecten van een woning. Een bouwtechnische keuring wordt meestal uitgevoerd bij aankoop van een woning. Het doel is vooral  om eventuele gebreken te ontdekken en om eventuele toekomstige (onderhouds-)kosten in kaart te brengen. De bevindingen van een bouwtechnische keuring worden vastgelegd in een bouwkundig rapport.

Canon

Of erfpachtscanon. Wanneer de grond waarop uw huis gebouwd is niet uw eigendom is, maar in erfpacht, dan bent u ieder jaar verplicht de ‘canon’ af te dragen. Dit is een soort huur voor de grond. De canon is aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Courtage

Courtage is de vergoeding voor de begeleiding door de makelaar bij de aan- of verkoop van een huis. De makelaar heeft recht op courtage zodra door zijn bemiddeling een overeenkomst tussen u en een derde, koper of verkoper, tot stand komt.

Eigendomsbewijs

Het eigendomsbewijs van een woning kan verschillende vormen hebben. De akte van levering is een bewijs dat u eigenaar bent van uw woning. Maar ook een door het Kadaster gewaarmerkt bewijsstuk toont aan dat u de eigenaar bent van de woning.

Na het passeren van de akte van levering bij de notaris zorgt de notaris er voor dat u als eigenaar van de betreffende woning wordt ingeschreven in het Kadaster.

Bij het in de verkoop plaatsen van een woning hebben wij altijd de akte van levering nodig. Als eigendomsbewijs, maar ook omdat alle juridische aspecten met betrekking tot de woning er in beschreven staan.

Energie Prestatie Certificaat

Ook wel Energielabel. Het Energie Prestatie Certificaat is ingevoerd volgens een Europese richtlijn, de Energy Performance of Buildings Directive. Doel van het energielabel is eigenaren van woningen of gebouwen bewustmaken van de hoeveelheid energie die ze verbruiken. De overheid hoopt dat huiseigenaren hierdoor energiebesparende maatregelen nemen. Per 1 januari 2015 zijn woningeigenaren verplicht om een defintief energielabel van de woning te overhandigen bij de verkoop van hun woning. Iedere woning in Nederland heeft inmiddels van de overheid een voorlopig energielabel gekregen. Dit voorlopige energielabel is vrij eenvoudig definitief te maken. Kijk voor meer informatie op energielabelvoorwoningen.nl.

Energielabel

Ook wel Energie Prestatie Certificaat. Het energielabel is ingevoerd volgens een Europese richtlijn, de Energy Performance of Buildings Directive. Doel van het energielabel is eigenaren van woningen of gebouwen bewustmaken van de hoeveelheid energie die ze verbruiken. De overheid hoopt dat huiseigenaren hierdoor energiebesparende maatregelen nemen. Per 1 januari 2015 zijn woningeigenaren verplicht om een defintief energielabel van de woning te overhandigen bij de verkoop van hun woning. Iedere woning in Nederland heeft inmiddels van de overheid een voorlopig energielabel gekregen. Dit voorlopige energielabel is vrij eenvoudig definitief te maken. Kijk voor meer informatie op energielabelvoorwoningen.nl.

Erfbelasting

Als u een erfenis krijgt, betaalt u erfbelasting. Een erfenis bestaat uit alle bezittingen (én schulden) van een overledene. Over een deel van de erfenis betaalt u geen erfbelasting. Hoe hoog dit vrijgestelde bedrag is, hangt af van uw relatie met de overledene. Op de website van de Belastingdienst vind u een overzicht van de vrijgestelde bedragen van erven en de tarieven voor de erfbelasting.

Erfpacht

Erfpacht is een recht van de grondeigenaar om de grond waarop een woning staat te verpachten (verhuren). Meestal is de grondeigenaar de gemeente, maar soms ook een waterschap of particulieren. Als woningeigenaar ben je in geval van erfpacht dus wel eigenaar van de woning, maar niet van de grond waar de woning op staat. Zodra je een woning koopt, pacht je de grond voor een bepaalde periode (vaak 50 of 100 jaar). Voor de erfpacht is een jaarlijks bedrag verschuldigd aan de eigenaar (erfpachtcanon). In de praktijk wordt de erfpacht meestal in een keer voor de gehele looptijd afgekocht. De erfpacht wordt via de notaris geregeld in een akte van vestiging en geeft u een aantal rechten met beperkingen, zoals in de akte zijn geformuleerd. Aan het einde van de looptijd wordt de canon, uitgedrukt als percentage van de grondwaarde, herzien. Pacht contracten uit de vorige eeuw die nu aflopen kunnen zeer veel hoger uitvallen. Soms worden bij de herziening ook de voorwaarden gewijzigd. Het is verstandig te informeren of, en voor hoe lang eventuele erfpacht is afgekocht en of de grondeigenaar de gemeente of een particulier is.

Erfpachtscanon

Of canon. Wanneer de grond waarop uw huis gebouwd is niet uw eigendom is, maar in erfpacht, dan bent u ieder jaar verplicht de ‘canon’ af te dragen. Dit is een soort huur voor de grond. De canon is aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Executieveiling

Een executieveiling vindt plaats als de eigenaar van de woning zijn hypotheek niet meer kan betalen. Op dat moment heeft de bank het recht om het huis te verkopen. De bank zal eerst proberen het huis op een gewone manier via de makelaar te verkopen. Als dit niet lukt dan wordt het huis via een executieveiling verkocht. Een executieveiling is de laatste stap in dit traject omdat een executieveiling meestal veel minder opbrengt dan de waarde van het huis. Een executieveiling moet u altijd proberen te voorkomen. Het is verstandig om zo snel mogelijk een makelaar in te schakelen als u een executieveiling verwacht.

Funda

Funda is de de drukst bezochte Nederlandse huizenaanbodsite. Op Funda is het volledige Nederlandse woningaanbod te vinden dat via NVM makelaars wordt verkocht, maar ook VBO- en Vastgoed Pro- makelaars kunnen hun aanbod op Funda plaatsen. Sinds september 2007 wordt door middel van een spider, ook het aanbod van andere makelaars op de site getoond.

Gevalideerde woningtaxatie

Een gevalideerd taxatierapport heeft u nodig zodra u een woning heeft aangekocht en een hypotheek wilt afsluiten. Een gevalideerd taxatierapport is een uitgebreid taxatierapport dat aan veel eisen moet voldoen. Het taxatierapport wordt getoetst door een onafhankelijk toetsingsinstituut (zoals bijvoorbeeld het NWWI). De eis voor onafhankelijk toetsing (of ‘validatie’) is afkomstig van banken. Banken willen bij het verstrekken van een hypotheek zeker weten dat de waarde van de woning overeen komt met de hoogte van de hypothecaire lening die wordt verstrekt. Een onafhankelijke toetsing waarborgt dit. Er komt een gecertificeerde makelaar/taxateur bij u thuis om de woning op te nemen, in te meten en een aantal foto’s te maken. Vervolgens raadpleegt de taxateur de referentie database en worden de kadastrale gegevens van uw woning opgevraagd. De bevindingen worden uitgewerkt en ter goedkeuring voorgelegd aan een onafhankelijk toetsingsinstituut. Na akkoord ontvangt u het uitgebreide taxatierapport met daarin de informatie die een bank nodig heeft bij het behandelen van uw hypotheekaanvraag.

Heffingsvrij vermogen

Een vast bedrag van uw vermogen (uw bezittingen min uw schulden) is vrijgesteld van belasting. Dat is het heffingsvrij vermogen.

Hypotheekrenteaftrek

De rente die u betaalt over uw hypotheek, kunt u vaak aftrekken van uw bruto inkomen. Dit vermindert uw belastbaar inkomen, waardoor u mogelijk een teruggave krijgt op uw inkomstenbelasting. Het percentage van de maximale hypotheekrenteaftrek wordt geleidelijk verlaagd naar 38 procent. Dat gebeurt in jaarlijkse stappen van een half procent. Per 1 januari 2015 bedraagt de maximale aftrek 51 procent.

K.K.

Is de afkorting voor ‘kosten koper’. Bij de aankoop van een woning komen altijd extra kosten kijken. Deze extra kosten zijn voor rekening van de koper (kosten koper). Dat betekent dat de koper niet alleen de koopsom betaalt, maar ook alle wettelijke bijkomende kosten voor zijn rekening moet nemen. In woningadvertenties wordt dit aangegeven met de afkorting k.k. De kosten koper bestaan uit:

- de overdrachtsbelasting (2% van de koopsom)

- notariskosten

- registratie van de kadastrale rechten

- Kadastrale gegevens

Als u uw woning bij in in de verkoop plaatst, dan vragen wij de Kadastale Gegevens van uw woning voor u op. Dit betreft het Kadastraal Bericht Eigendom en de Kadastrale Kaart van uw woning.

Kadastrale rechten

Het kadaster brengt kosten in rekening voor het registreren of wijzigen van eigenaar en hypotheekrecht in het kadastraal register. Deze kosten worden via de notaris in rekening gebracht en maken deel uit van de kosten koper.

Koopakte

De koopakte is de akte waarin de verkoper en de koper de afspraken omtrent het (ver)kopen van de woning hebben vastgelegd. De koopsom, de transportdatum en de ontbindende voorwaarden worden er onder meer in vastgelegd. De koopakte wordt ook vaak een voorlopig koopcontract genoemd. Deze overeenkomst is alleen voorlopig omdat er nog ontbindende voorwaarden in kunnen staan. Het is niet zo dat u de koopakte eenvoudig kunt ontbinden. De koper heeft wel het recht om binnen drie dagen na het tekenen van de koopakte deze, zonder opgaaf van reden, te ontbinden (wettelijke bedenktijd). De koopakte wordt meestal opgesteld door de verkopende makelaar. Voor woningen in Amsterdam wordt de koopakte door een notaris opgesteld. Nadat beide partijen de koopakte hebben ondertekend wordt deze naar de notaris gestuurd. De notaris maakt op basis van de koopakte en de overige aangeleverde stukken de akte van levering op.

Erfpachtscanon

Ook wel koopakte. De koopovereenkomst is de akte waarin de verkoper en de koper de afspraken omtrent het (ver)kopen van de woning hebben vastgelegd. De koopsom, de transportdatum en de ontbindende voorwaarden worden er onder meer in vastgelegd De koopovereenkomst wordt ook vaak een voorlopig koopcontract genoemd. Deze overeenkomst is alleen voorlopig omdat er nog ontbindende voorwaarden in kunnen staan. Het is niet zo dat u de koopovereenkomst eenvoudig kunt ontbinden. De koper heeft wel het recht om binnen drie dagen na het tekenen van de koopakte deze, zonder opgaaf van reden, te ontbinden (wettelijke bedenktijd). De koopovereenkomst wordt meestal opgesteld door de verkopende makelaar. Voor woningen in Amsterdam wordt de koopakte door een notaris opgesteld. Nadat beide partijen de koopovereenkomst hebben ondertekend wordt deze naar de notaris gestuurd. De notaris maakt op basis van de koopakte en de overige aangeleverde stukken de akte van levering op.

Kosten Koper

Bij de aankoop van een woning komen altijd extra kosten kijken. Deze extra kosten zijn voor rekening van de koper (kosten koper). Dat betekent dat de koper niet alleen de koopsom betaalt, maar ook alle wettelijke bijkomende kosten voor zijn rekening moet nemen. In woningadvertenties wordt dit aangegeven met de afkorting k.k. De kosten koper bestaan uit:

- de overdrachtsbelasting (2% van de koopsom)

- notariskosten

- registratie van de kadastrale rechten

Lijst van Zaken

In principe mag de verkoper alle roerende zaken meenemen naar zijn nieuwe woning. Deze hoeft hij niet achter te laten en maken dus geen onderdeel uit van de koopsom. Hier kunnen echter afspraken over gemaakt worden. Om verwarring te voorkomen wordt er een lijst van zaken gemaakt. Op de lijst van zaken staan alle onderdelen van de woning apart benoemd. Hier staat tevens bij vermeld of deze achterblijft, mee gaat of dat deze tegen een vergoeding overgenomen kan worden. Zo is meteen duidelijk of bijvoorbeeld de parketvloer of het zonnescherm achterblijft. De lijst van zaken maakt onderdeel uit van de koopovereenkomst. Zo kan er achteraf geen discussie ontstaan over de onderdelen die hierop genoemd staan.

Lineaire hypotheek

Een lineaire hypotheek is een hypotheek waarbij gedurende de looptijd elke maand hetzelfde bedrag wordt afgelost. De lineaire hypotheek wordt dus gelijkmatig afgelost. De hoogte van het aflossingsbedrag, hangt af van de hoogte van de hoofdsom en de looptijd van de hypotheek. Doordat de hypotheekschuld maandelijks afneemt, neemt de te betalen hypotheekrente gedurende de looptijd ook af. Dit betekent ook dat het fiscale voordeel (de renteaftrek) gedurende de looptijd daalt. In het begin is deze hoog, later minder.

Mededelingsplicht

Bij het verkopen van een woning, heeft de verkoper de plicht om de koper uitgebreid te informeren over het huis. Bijvoorbeeld over een niet zichtbare lekkage, over bekende verontreiniging van de grond, over ernstig geluidsoverlast of over een hoge flat die voor de woning gebouwd gaat worden. Kortom: indien de verkoper het gebrek kent, is er bijna altijd sprake van een mededelingsplicht. De Vragenlijst helpt om aan de mededelingsplicht te voldoen. Maar ook documenten van de Vereniging van Eigenaren (zoals notulen of het huishoudelijk reglement) geven belangrijke informatie aan de koper. Tegenover de mededelingsplicht staat dat de koper een onderzoeksplicht heeft. Dat betekent dat deze zelf moet uitzoeken of er bijvoorbeeld wijzigingen in het bestemmingsplan zijn en of er sprake is van erfdienstbaarheden. Ook gebreken die duidelijk waargenomen kunnen worden, zoals scheuren in de muur of vochtplekken, dient een koper zelf te onderzoeken. De verkoper dient daar desgevraagd wel nadere informatie over te geven. Over het algemeen weegt de mededelingsplicht zwaarder dan de onderzoeksplicht. Uiteraard alleen indien blijkt dat de verkoper daadwerkelijk van het gebrek op de hoogte was. Wees daarom zo eerlijk en volledig mogelijk bij het verstrekken van informatie over de te verkopen woning.

Nationale Hypotheek Garantie

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een garantie van de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) op basis waarvan de geldverstrekker zeker weet dat de lening wordt terugbetaald. De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) beperkt de financiële risico’s van een eigen koopwoning voor de koper. Een hypotheek die wordt afgesloten met NHG voldoet voldoet aan de normen voor verantwoord lenen van het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting). Als men de hypotheek niet meer kan opbrengen vanwege echtscheiding, werkloosheid, inkomensdaling, arbeidsongeschiktheid of het overlijden van een partner, springt NHG bij. NHG streeft naar woningbehoud. Als dit echt niet mogelijk is, neemt NHG onder voorwaarden de restschuld over. In ruil voor deze zekerheid betaalt de klant minder hypotheekrente, maar wel eenmalige kosten. NHG kan verkregen worden voor de aankoop van een woning, maar ook voor een verbouwing (kwaliteitsverbetering). Een hypotheek met NHG wordt aangevraagd via de geldverstrekker of tussenpersoon. Deze beoordeelt of iemand aan alle voorwaarden van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen voldoet.

De belangrijkste voorwaarde is:

De maximale hypotheek inclusief bijkomende kosten voor aankoop is per 1-1-2019 € 290.000. Uitzonderingen m.b.t. energiezuinige aanpassingen daar gelaten. Check daarvoor de NHG website.

NEN 2580

NEN 2580 is een Nederlandse Norm (NEN) die de termen, definities en bepalingsmethoden geeft voor de oppervlakte of van terreinen met een bouwbestemming en voor de vloeroppervlakten en inhouden van gebouwen of delen daarvan. Kortom een Nederlandse Norm voor ruimtelijke data. De NEN 2580 is de basis voor de NVM-meetinstructie.

NHG

Oftewel Nationale Hypotheek Garantie is een garantie van de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) op basis waarvan de geldverstrekker zeker weet dat de lening wordt terugbetaald. De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) beperkt de financiële risico’s van een eigen koopwoning voor de koper. Een hypotheek die wordt afgesloten met NHG voldoet voldoet aan de normen voor verantwoord lenen van het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting). Als men de hypotheek niet meer kan opbrengen vanwege echtscheiding, werkloosheid, inkomensdaling, arbeidsongeschiktheid of het overlijden van een partner, springt NHG bij. NHG streeft naar woningbehoud. Als dit echt niet mogelijk is, neemt NHG onder voorwaarden de restschuld over. In ruil voor deze zekerheid betaalt de klant minder hypotheekrente, maar wel eenmalige kosten. NHG kan verkregen worden voor de aankoop van een woning, maar ook voor een verbouwing (kwaliteitsverbetering). Een hypotheek met NHG wordt aangevraagd via de geldverstrekker of tussenpersoon. Deze beoordeelt of iemand aan alle voorwaarden van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen voldoet.

De belangrijkste voorwaarde is:

De maximale hypotheek inclusief bijkomende kosten voor aankoop is per 1-1-2019 € 290.000. Uitzonderingen m.b.t. energiezuinige aanpoassen daar gelaten. Check daarvoor de NHG website.

Notariskosten

Bij de aankoop van een bestaande woning stelt een notaris altijd twee en soms drie aktes op. De akte van levering (overdrachtsakte), de hypotheekakte en in sommige gevallen ook de koopakte. De akte van levering is het bewijs van bezit van het onroerend goed. De hypotheekakte is de afspraak tussen de woningbezitter en de geldverstrekker dat de woning als onderpand dient in ruil voor de hypothecaire lening. De notariskosten variëren per notaris. De notariskosten maken deel uit van de kosten koper.

NVM

De NVM – Nederlandse Vereniging voor Makelaars – is Nederlands grootste vereniging voor makelaars en vastgoeddeskundigen. Ze bestaat al ruim honderd jaar en het hoofdkantoor is gevestigd in Nieuwegein. Bij de vereniging zijn ruim 4.000 NVM makelaars aangesloten. De makelaars zijn onderverdeeld in vakgebieden en regio’s.

NVM Meetinstructie

De NVM Meetinstructie is een meetinstructie gebaseerd op de NEN 2580 die door alle brancheverenigingen, waaronder de NVM, in 2010 is ingevoerd. De Meetinstructie is ingevoerd om de transparantie van de woningmarkt te vergroten. Alle makelaars die zijn aangesloten bij een branchevereniging dienen zich aan deze meetinstructie te houden. De NVM Meetinstructie is een eenduidige methodiek om de gebruikersoppervlakte van woningen op te meten. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen woonruimte, overige inpandige ruimte, gebouwgebonden buitenruimte en externe bergruimte.

NVM of VBO Vragenlijst

De NVM/VBO Vragenlijst is een uitgebreid formulier waarop alle informatie over een te verkopen woning staat beschreven. Iedere verkoper is namelijk verplicht om uitvoerig informatie te verstekken over zijn of haar woning. Dit is de zogenaamde mededelingsplicht. Het doel van de vragenlijst is dan ook om de verkoper te helpen om aan zijn of haar mededelingsplicht te voldoen. De lijst dient (voor zover bekend) naar waarheid ingevuld te worden. Het ingevulde formulier zal bij een onderhandeling, of op een ander gewenst moment aan de koper of aankopend makelaar worden toegezonden. De vragenlijst bevat vragen over de toestand en het onderhoud van de woning. Zo worden zaken besproken als installaties en riolering. Daarnaast wordt in deze vragenlijst het voorschot op energienota’s aangegeven. Wanneer er bepaalde contracten en garanties (door)lopen, dienen deze ook te worden vermeld. Tevens wordt u gevraagd om een aantal vragen te beantwoorden inzake de bodem en mogelijke verontreiniging. Als gebreken en dergelijke op tijd gemeld worden, kan de makelaar ervoor zorgen dat daarover goede afspraken met de koper gemaakt worden. Als een gebrek bekend is maar niet wordt gemeld, dan kan de koper de verkoper daar achteraf alsnog aansprakelijk voor stellen (verborgen gebrek).

NWWI taxatie

Een NWWI taxatie is een taxatie die wordt getoetst (of gevalideerd) door het NWWI. Het NWWI is een onafhankelijk toetsingsinstituut. Een gevalideerd taxatierapport heeft u nodig zodra u een woning heeft aangekocht en een hypotheek wilt afsluiten. Een gevalideerd taxatierapport is een uitgebreid taxatierapport dat aan veel eisen moet voldoen. De eis voor onafhankelijk toetsing (of ‘validatie’) is afkomstig van banken. Banken willen bij het verstrekken van een hypotheek zeker weten dat de waarde van de woning overeenkomt met de hoogte van de hypothecaire lening die wordt verstrekt. Een onafhankelijke toetsing waarborgt dit. Er komt een gecertificeerde makelaar/taxateur bij u thuis om de woning op te nemen, in te meten en een aantal foto’s te maken. Vervolgens raadpleegt de taxateur de database en worden de kadastrale gegevens van uw woning opgevraagd. De bevindingen worden uitgewerkt en ter goedkeuring voorgelegd aan een onafhankelijk toetsingsinstituut. Na akkoord ontvangt u het uitgebreide taxatierapport met daarin de informatie die een bank nodig heeft bij het behandelen van uw hypotheekaanvraag.

Onderzoeksplicht

Bij het verkopen van een woning, heeft de verkoper de plicht om de koper uitgebreid te informeren over het huis. Dit is de mededelingsplicht.

Tegenover de mededelingsplicht van de verkoper, staat de onderzoeksplicht van de koper. De koper dient hierbij zorgvuldig en actief te werk te gaan om daarmee te voorkomen dat hij onder invloed van een verkeerde voorstelling van zaken een koopovereenkomst sluit. De koper dient daarom de relevante stukken die bij een woning horen op te vragen (bij verkoper of makelaar) en deze goed door te nemen. Zo geeft de vragenlijst veel belangrijke informatie, maar ook de overige stukken, zoals stukken van de VvE, de Akte van Levering etc. Indien er uit die stukken opvallende zaken naar voren komen, dient de koper hier vragen over te stellen. Gebreken die duidelijk waargenomen kunnen worden, zoals scheuren in de muur of vochtplekken, dient de koper zelf te onderzoeken. De verkoper dient daar desgevraagd wel nadere informatie over te geven. De onderzoeksplicht van de koper wordt zwaarder indien het een ‘oud’ huis betreft. Aan de koop van oude huizen zijn immers grotere verbonden voor wat betreft de bouwkundige staat en zaken als de staat van de vloer, het dak en de installaties. Van kopers van oude huizen mag dan ook eerder verwacht worden dat zij een bouwtechnische keuring laten uitvoeren om in voldoende mate aan hun onderzoeksplicht te voldoen.

Onroerend goed

Onder onroerend goed worden grond inclusief panden (zaken) die duurzaam met de grond verenigd zijn verstaan. Een huis, bedrijfspand of fabriek plus bijbehorende grond worden onroerende goederen, onroerende zaken of vastgoed genoemd. Tafels, kasten, computers en stoelen zijn roerende goederen. Deze zijn immers niet vast verbonden met de grond of het pand. De ramen, het toilet, de keuken, een tuinhuisje, lichtknoppen en de meterkast zijn wel verankerd met de grond of het pand en behoren dus wel tot de definitie. De term ‘onroerend’ verwijst daarom naar het niet verplaatsbare karakter van goederen.

Onroerende zaak

Ook wel onroerend goed. Onder onroerend goed worden grond inclusief panden (zaken) die duurzaam met de grond verenigd zijn verstaan. Een huis, bedrijfspand of fabriek plus bijbehorende grond worden onroerende goederen, onroerende zaken of vastgoed genoemd.

Onroerendezaakbelasting

Onroerendezaakbelasting (OZB) is een belasting die huiseigenaren jaarlijks aan de gemeente betalen. Ook als u uw pand niet als woning gebruikt, betaalt u OZB. De gemeente bepaalt de hoogte van de OZB aan de hand van de WOZ-waarde. Gemeenten zijn vrij in het vaststellen van het OZB-tarief. Wel bepaalt het kabinet ieder jaar met hoeveel procent de totale opbrengst van de OZB van alle gemeenten samen maximaal mag stijgen.

Ontbindende voorwaarden

Bij de verkoop van een woning is er vaak sprake van ‘ontbindende voorwaarden’. Dit zijn afspraken op basis waarvan de koper de getekende koopakte ontbinden (en dus van de koop af kan zien). Deze afspraken worden tijdens het onderhandelingsproces gemaakt en vervolgens vastgelegd in de koopakte. Veel voorkomende ontbindende voorwaarden zijn:

- Voorbehoud financiering: de koper krijgt meestal 4 tot 8 weken de tijd om de financiering voor de woning te regelen.

- Voorbehoud bouwtechnische keuring: dit voorbehoud geeft de koper de mogelijkheid om van de koop af te zien als uit het keuringsrapport blijkt dat er op korte termijn meer herstelkosten nodig zijn dan een bedrag X (meestal is dit bedrag rond de €5.000,-).

Overbruggingskrediet

Bij een overbruggingskrediet leent u tijdelijk het bedrag dat vrij zal komen uit de verkoop van uw huidige woning. U hoeft dan niet te wachten tot de huidige woning is overgedragen en betaald.

Een overbruggingskrediet is dus nodig als de overwaarde van de oude verkochte woning nog niet is vrijgevallen en u daar wel over wilt beschikken bij de aankoop van uw nieuwe huis.

Overdrachtsbelasting

Als u in Nederland een woning aankoopt betaalt u overdrachtsbelasting. De hoogte van de overdrachtsbelasting is 2% van het aankoopbedrag. De overdrachtsbelasting maakt deel uit van de kosten koper. U betaalt de overdrachtsbelasting over de koopsom plus de eventuele lasten (bijvoorbeeld de extra kosten bij een veiling) die u betaalde toen u de woning kocht.

Overdrachtsdatum

De overdrachtsdatum is de datum waarop de woning wordt overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Bij de notaris wordt de akte van levering getekend, waarna de koper de sleutel van de woning ontvangt en de woning formeel in eigendom komt van de koper. Deze datum wordt tijdens de onderhandelingen in onderling overleg tussen koper en verkoper bepaald en vervolgens vastgelegd in de koopakte. De overdrachtsdatum wordt ook wel transportdatum, aanvaardingsdatum, datum van levering of datum van sleuteloverdracht genoemd.

OZB

Oftewel onroerendezaakbelasting. OZB is een belasting die huiseigenaren jaarlijks aan de gemeente betalen. Ook als u uw pand niet als woning gebruikt, betaalt u OZB. De gemeente bepaalt de hoogte van de OZB aan de hand van de WOZ-waarde. Gemeenten zijn vrij in het vaststellen van het OZB-tarief. Wel bepaalt het kabinet ieder jaar met hoeveel procent de totale opbrengst van de OZB van alle gemeenten samen maximaal mag stijgen.

Pecario

Gemeentelijke belasting voor voorwerpen onder, op of boven gemeenschappelijke grond of water. Bijvoorbeeld een erker boven de straat of reclame van bedrijven op billboards. Sommige gemeenten heffen ook pecariobelasting op te koop borden van makelaars.

Pecariobelasting

Gemeentelijke belasting voor voorwerpen onder, op of boven gemeenschappelijke grond of water. Bijvoorbeeld een erker boven de straat of reclame van bedrijven op billboards. Sommige gemeenten heffen ook pecariobelasting op te koop borden van makelaars.

Registergoed

Een registergoed is een goed dat volgens de wet moet worden ingeschreven in bepaalde registers: onroerende zaak, grond, geregistreerd schip of vliegtuig, of een aandeel in een van die zaken. Door de inschrijving kan iedereen zien aan wie het toebehoort en of er een ander zakelijk recht (bijvoorbeeld een hypotheek) op rust. Het eigendom van een registergoed kan alleen worden overgedragen via een inschrijving in openbare registers (voor woningen in het Kadaster).

Restschuld

We spreken over restschuld als de verkoopopbrengst van uw woning lager is dan het bedrag dat u moet terugbetalen voor de hypotheek. Met de hypotheekverstrekker kan een regeling worden getroffen om deze restschuld terug te betalen (restschuldfinanciering). Ook is het mogelijk de restschuld mee te financieren in een nieuwe hypotheek. Indien er een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is afgesloten, kan het zijn dat de restschuld wordt kwijtgescholden.

Schenkbelasting

Als u een schenking of gift krijgt, betaalt u schenkbelasting aan de Belastingdienst. Een schenking bestaat meestal uit geld of goederen. De hoogte van de schenkbelasting is onder meer afhankelijk van de hoogte van het bedrag en het doel waarvoor de schenking is gekregen. Op de site van de Belastingdienst staat een handige rekenhulp schenkbelasting.

Schenkingsrecht

Schenkingsrecht of schenkbelasting is de belasting die wordt geheven over schenkingen. Of je schenkbelasting moet betalen, en hoeveel, hangt af van de hoogte van het geschonken bedrag en de relatie tussen schenker en ontvanger. In het verleden sprak men van ‘schenkingsrecht’. Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe Successiewet op 1 januari 2010 spreekt de wet van ‘schenkbelasting’. Een schenking bestaat meestal uit geld of goederen. De hoogte van de schenkbelasting is onder meer afhankelijk van de hoogte van het bedrag en het doel waarvoor de schenking is gekregen. Op de site van de Belastingdienst staat een handige rekenhulp schenkbelasting.

Schenkrecht

Ook wel schenkingsrecht. Schenkingsrecht of schenkbelasting is de belasting die wordt geheven over schenkingen. Of je schenkbelasting moet betalen, en hoeveel, hangt af van de hoogte van het geschonken bedrag en de relatie tussen schenker en ontvanger. In het verleden sprak men van ‘schenkingsrecht’. Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe Successiewet op 1 januari 2010 spreekt de wet van ‘schenkbelasting’. Een schenking bestaat meestal uit geld of goederen. De hoogte van de schenkbelasting is onder meer afhankelijk van de hoogte van het bedrag en het doel waarvoor de schenking is gekregen. Op de site van de Belastingdienst staat een handige rekenhulp schenkbelasting.

Servicekosten

Servicekosten (of bijdrage VvE) worden maandelijks betaald aan de Vereniging van Eingenaren (VvE). Hiervan worden gemeenschappelijke uitgaven betaald zoals schoonmaakkosten van een trappenhuis, onderhoud aan de lift, de verlichting en verwarming van de gemeenschappelijk ruimtes, etc. Verder worden van de bijdragen de collectieve verzekeringen betaald, zoals de opstalverzekering van het complex. Indien het bestuur van de VvE is uitbesteed aan een VvE-beheerder moet dit ook worden betaald. En soms zijn er aparte servicekosten voor de parkeerplaatsen. Daarnaast is iedere VvE wettelijk verplicht om een reservefonds voor grootschalig onderhoud op te bouwen. Met dit geld kan onderhoud gepleegd worden aan de gemeenschappelijke onderdelen van het appartementencomplex (denk aan de riolering of het dak). In de splitsingsakte staat opgenomen hoeveel ieder appartementsrecht moet bijdragen aan de servicekosten. Soms betaalt iedereen een gelijk deel en in andere gevallen is de bijdrage afhankelijk van de oppervlakte van het appartement. De hoogte van de servicekosten kan variëren van enkele tientjes tot een paar honderd euro per maand. Deze kosten komen op het hypotheekbedrag. Het is dus belangrijk om van te voren op de hoogte te zijn van de servicekosten.

Slapende VvE

VvE staat voor Vereniging van Eigenaren. Als eigenaar van een appartement bent u mede-eigenaar van het complex en dus medeverantwoordelijk voor het hele gebouw. Samen met de overige eigenaren bent u verplicht het gebouw te onderhouden. In de wet is daarom de verplichting vastgelegd een vereniging van eigenaren (VvE) te activeren. Hiertoe wordt een VvE ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Iedere eigenaar van een appartement is per wet automatisch lid van de VvE. In omvang kunnen VvE’s erg verschillen. Een VvE kan uit twee of drie appartmenten bestaan (portiekwoningen bijvoorbeeld) of uit vele tientallen (nieuwbouwcomplexen bijvoorbeeld). Grotere VvE’s worden vaak beheert door professionele VvE-beheerders. Bij kleinere VvE’s doen de bewoners het beheer vaak zelf. In sommige (meestal kleine) VvE’s wordt nooit vergaderd of wordt er niet een maandelijkse bijdrage gereserveerd voor eventueel (toekomstig) onderhoud. Dit zijn de zogenaamde slapende VvE’s.

Sleuteloverdracht

Met de sleuteloverdracht wordt het moment bedoeld waarop de woning wordt overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Bij de notaris wordt de akte van levering getekend, waarna de koper de sleutel van de woning ontvangt en de woning formeel in eigendom komt van de koper. De datum waarop de sleuteloverdracht plaats vindt, wordt tijdens de onderhandelingen in onderling overleg tussen koper en verkoper bepaald en vervolgens vastgelegd in de koopakte. De datum van sleuteloverdracht wordt ook wel overdrachtsdatum, aanvaardingsdatum, transportdatum of datum van levering genoemd.

Spaarhypotheek

Een spaarhypotheek is een hypotheek, waarbij je tijdens de looptijd maandelijks spaart in een kapitaalverzekering voor de aflossing van je hypotheek. Op de eindatum wordt de opgebouwde waarde van de kapitaalverzekering gebruikt om de hypotheek af te lossen. De maandelijkse lasten bestaan uit rente en premie en er is geen verplichte aflossing tijdens de looptijd. Sinds 1 januari 2013 kan de hypotheekrente niet meer afgetrokken worden bij deze hypotheekvorm.

Splitsingsakte

Als u een appartement koop ontvangt u een splitsingsakte. In de splitsingsakte staat onder andere:

- Hoe het complex is opgedeeld (gesplitst): wat zijn de privé-gedeelten en wat zijn de gemeenschappelijke delen?

- Welk aandeel elke eigenaar moet bijdragen in de kosten voor het appartementencomplex.

- Bij de splitsingsakte hoort een splitsingstekening. Hierop staan de grenzen tussen de appartementen en de gemeenschappelijke ruimten. De splitsingsakte en –tekening zijn bij het Kadaster ingeschreven en voor iedereen in te zien.

Splitsingstekening

De Splitsingstekening hoort bij de Splitsingsakte. Op de Splitsingstekening staan de grenzen tussen de appartementen en de gemeenschappelijke ruimten. Als u een appartement koop ontvangt u de Splitsingstekening die hoort bij de Splitsingsakte.

Transportdatum

De transportdatum is de datum waarop de woning wordt overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Bij de notaris wordt de akte van levering getekend, waarna de koper de sleutel van de woning ontvangt en de woning formeel in eigendom komt van de koper. Deze datum wordt tijdens de onderhandelingen in onderling overleg tussen koper en verkoper bepaald en vervolgens vastgelegd in de koopakte. De transportdatum wordt ook wel overdrachtsdatum, aanvaardingsdatum, datum van levering of datum van sleuteloverdracht genoemd.

Tussenpersoon

Een tussenpersoon, verzekeringsagent, makelaar in assurantiën, intermediair of financieel adviseur is een bedrijf dat zich richt op het aanbieden van financiële diensten, zoals verzekeringen en hypotheken. De tussenpersoon zal doorgaans bemiddelen tussen de aanbieder en vrager. Een tussenpersoon kan een zeer breed scala aan financiële producten aanbieden (zoals verzekeringen, hypotheken, betaalrekeningen, spaarrekeningen, persoonlijke leningen en beleggingen). Een tussenpersoon bemiddelt vaak voor een groot aantal aanbieders.

Uitreksel Kadastrale Kaart

Een Uittreksel Kadastrale Kaart is een gedeelte van de Kadastrale Kaart. Het uittreksel is op schaal en altijd noordgericht. Het Uittreksel Kadastrale Kaart geeft de ligging weer van percelen ten opzichte van elkaar. Het betreft 1 object / kadastraal nummer met afhankelijk van de schaal die het systeem bepaalt de omliggende percelen.

V.O.N.

Een woning waar de afkorting V.O.N. achter staat wordt ‘vrij op naam’ aangeboden. Dat betekent dat een aantal bijkomende kosten, zoals de overdrachtsbelasting, de notaris- of de makelaarskosten, inbegrepen zitten in de prijs. De kosten die verband houden met met de eventuele hypothecaire lening (zoals de kosten voor een bankgarantie of een taxatierapport) zitten niet inbegrepen in de prijs. Over het algemeen wordt nieuwbouw vrij op naam aangeboden. Bestaande bouw wordt meestal kosten koper (K.K.) aangeboden.

Vastgoed

Ook wel onroerend goed. Onder onroerend goed worden grond inclusief panden (zaken) die duurzaam met de grond verenigd zijn verstaan. Een huis, bedrijfspand of fabriek plus bijbehorende grond worden onroerende goederen, onroerende zaken of in het dagelijkse taalgebruik ‘vastgoed’ genoemd. Tafels, kasten, computers en stoelen zijn roerende goederen. Deze zijn immers niet vast verbonden met de grond of het pand. De ramen, het toilet, de keuken, een tuinhuisje, lichtknoppen en de meterkast zijn wel vast verankerd met de grond of het pand en behoren dus wel tot de definitie.

Verborgen gebreken

Verborgen gebreken komen minder vaak voor dan gedacht. De verkoper heeft immers een mededelingsplicht en de koper heeft een onderzoeksplicht. Een huis wordt altijd gekocht in de staat waarin het zich op dat moment bevindt, inclusief alle zichtbare en onzichtbare gebreken. De koper heeft hierbij een onderzoeksplicht, wat inhoudt dat deze de staat van de woning zo goed mogelijk kent. Voor de verkoper geldt dat een huis altijd wordt verkocht in de staat waarin het zich op dat moment bevindt, inclusief alle zichtbare en onzichtbare gebreken. De verkoper heeft hierbij een mededelingsplicht, wat inhoudt dat deze alle bij hem bekende gebreken aan de koper dient te melden. Pas als de verkoper zich niet aan de mededelingsplicht houdt en er na overdracht een (ernstig) gebrek aan de woning naar voren komt waar de verkoper van af wist, dan is er sprake van een verborgen gebrek.

Verkocht Onder Voorbehoud

Wanneer een woning verkocht is ‘onder voorbehoud’ dan is deze in principe verkocht. De verkoper en koper hebben afspraken over de aankoop gemaakt en deze vastgelegd in een koopovereenkomst. Een woning is ‘verkocht onder voorbehoud’ als de koopovereenkomst door beide partijen is ondertekend. Een woning is pas definitief verkocht als de woning bij de notaris op de afgesproken datum is gepasseerd (de transportdatum). Tot die tijd gelden de afspraken die gemaakt zijn in de koopovereenkomst. Deze afspraken betreffen onder andere bepaalde voorbehouden van de kopende partij. Een veel voorkomend voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld het voorbehoud van financiering. De koper heeft in dat geval een aantal weken de tijd om de financiering te regelen. Mocht dit niet lukken dan kan de koper de aankoop zonder boete annuleren. Zolang deze datum nog niet is verstreken is het dus nog niet 100% zeker dat de koop doorgaat.

Verkoopopdracht

De verkoopopdracht is de opdracht tot dienstverlening die u bij verkoop van uw woning aan een makelaar geeft. Bij ons geeft u de verkoopopdracht via onze site, op het moment dat u het dienstverleningspakket koopt. Op deze opdracht zijn onze algemene voorwaarden en de algemene consumentenvoorwaarden van de NVM van toepassing.

Voorbehoud Bouwtechnische Keuring

Onder voorbehoud van een bouwtechnische keuring is een zeer gangbare ontbindende voorwaarde. Het doel is vooral om eventuele gebreken te ontdekken en om eventuele toekomstige (onderhouds-)kosten in kaart te brengen. De bevindingen van een bouwtechnische keuring worden vastgelegd in een bouwkundig rapport. De afspraak bij dit voorbehoud is meestal dat de koop ontbonden wordt als het herstel van de gevonden gebreken boven een bepaald bedrag uitkomt.

Voorbehoud Financiering

Onder voorbehoud van financiering is een gangbare ontbindende voorwaarde en wil zeggen dat de koop bindend is mits de financiering/hypotheek ervoor rond komt. Als dit niet lukt kan de koop worden ontbonden. De periode waarin een financiering rond moet komen wordt onderling afgesproken. Meestal nemen we zes tot soms acht weken in acht, nadat een bod is geaccepteerd. Hiervan kan in overleg natuurlijk altijd worden afgeweken.

Voorlopig koopcontract

De koopakte wordt vaak een voorlopig koopcontract genoemd. Deze overeenkomst is alleen voorlopig omdat er nog ontbindende voorwaarden in (kunnen) staan en omdat de koper het recht heeft om binnen drie dagen na het tekenen van de koopakte deze, zonder opgaaf van reden, te ontbinden (wettelijke bedenktijd). De koopakte is de akte waarin de verkoper en de koper de afspraken omtrent het (ver)kopen van de woning hebben vastgelegd. De koopsom, de transportdatum en de ontbindende voorwaarden worden er onder meer in vastgelegd. Meestal wordt de koopakte opgesteld door de verkopende makelaar. Voor woningen in Amsterdam wordt de koopakte door een notaris opgesteld. Nadat beide partijen de koopakte hebben ondertekend wordt deze naar de notaris gestuurd. De notaris maakt op basis van de koopakte en de overige aangeleverde stukken de akte van levering op.

Vraagprijsadvies

Voor iedere woning die bij ons te koop wordt aangeboden geven wij een vraagprijsadvies af tijdens het eerste gesprek. Het vraagprijsadvies is bedoelt om de eigenaar te helpen met het bepalen van een goede en reële vraagprijs. Dit advies is alleen voor de eigenaar bestemd en wordt niet aan derden verstrekt. Het advies dat wordt gegeven is onder meer gebaseerd op de cijfers van de lokale markt, en de inzichten van de makelaar die de woning heeft opgenomen. Het is een advies waarvan wij als kantoor denken dat de woning binnen een redelijke termijn verkocht kan worden.

Vrij Op Naam

Een woning waar de afkorting V.O.N. achter staat wordt ‘vrij op naam’ aangeboden. Dat betekent dat een aantal bijkomende kosten, zoals de overdrachtsbelasting, de notaris- of de makelaarskosten, inbegrepen zitten in de prijs. De kosten die verband houden met met de eventuele hypothecaire lening (zoals de kosten voor een bankgarantie of een taxatierapport) zitten niet inbegrepen in de prijs. Over het algemeen wordt nieuwbouw vrij op naam aangeboden. Bestaande bouw wordt meestal kosten koper (K.K.) aangeboden.

VvE

VvE staat voor Vereniging van Eigenaren. Iedere eigenaar van een appartement is per wet automatisch lid van de VvE. Als eigenaar van een appartement bent u mede-eigenaar van het complex en dus medeverantwoordelijk voor het hele gebouw. Samen met de overige eigenaren bent u verplicht het gebouw te onderhouden. In de wet is daarom de verplichting vastgelegd een vereniging van eigenaren (VvE) te activeren. Hiertoe wordt een VvE ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Iedere eigenaar van een appartement is per wet automatisch lid van de VvE. In omvang kunnen VvE’s erg verschillen. Een VvE kan uit twee of drie appartmenten bestaan (portiekwoningen bijvoorbeeld) of uit vele tientallen (nieuwbouwcomplexen bijvoorbeeld). Grotere VvE’s worden vaak beheert door professionele VvE-beheerders. Bij kleinere VvE’s doen de bewoners het beheer vaak zelf.

VvE Checklist

De VvE Checklist moet worden ingevuld bij het in de verkoop plaatsen van een appartement. De checklist geeft aan of bepaalde documenten aanwezig zijn en of bepaalde formaliteiten in acht zijn genomen. Op deze manier worden zowel kopers als verkopers zich bewust van het bestaan van de VvE en geeft het een eerste indruk over het functioneren van de VvE. De VvE-checklist geeft echter geen antwoord op de vraag of een VvE gezond is. Dit dient een koper zelf nader te onderzoeken. De begroting, het jaarverslag en de notulen geven hier aanvullend nader inzicht in.

Waarborg

Een waarborg of waarborgsom is de zekerheidsstelling bij de koop van een (bestaande) woning voor de verkoper tot aan transportdatum. De koper maakt hierbij een bedrag over aan de notaris. Dit bedrag bedraagt 10 procent van de afgesproken koopsom.  Dit kan ook via een bankgarantie.

Waarborgsom

Een waarborgsom is de zekerheidsstelling bij de koop van een (bestaande) woning voor de verkoper tot aan transportdatum. De koper maakt hierbij een bedrag over aan de notaris. Dit bedrag bedraagt 10 procent van de afgesproken koopsom.  Dit kan ook via een bankgarantie.

Waardebepaling

De waardebepaling is een verklaring van een makelaar waarin onder meer de verwachte opbrengst en het vraagprijsadvies van een woning wordt aangegeven. Voor iedere woning die bij ons in de verkoop wordt geplaatst maken wij een waardebepaling. Naast het vraagprijsadvies en de verwachte opbrengst, staan ook de afmetingen van de woning vermeld zoals deze zijn opgemeten door de makelaar conform de Meetinstructie (NEN 2580). Er worden referentiewoningen in het rapport opgenomen en we vragen de kadastrale gegevens voor u op.

Wettelijke bedenktijd

Als een woning wordt verkocht, wordt er een koopakte getekend. Na het tekenen van de koopakte heeft de koper nog 3 dagen bedenktijd. Tijdens deze bedenktijd kan de koper alsnog afzien van de koop. Hiervoor hoeft geen reden te worden gegeven. Ook hoeft de koper geen vergoeding te betalen aan de verkoper. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de koopakte door zowel koper als verkoper is ondertekend. De bedenktijd betreft dagen en géén werkdagen. Maar eindigt de bedenktijd op een zaterdag, zondag of feestdag? Dan duurt de bedenktijd tot de eerstvolgende werkdag. Bij de koop van een vakantiehuis geldt ook de wettelijke bedenktijd van 3 dagen. Maar de wettelijke bedenktijd geldt níet voor de koop van onbebouwde grond, woonboten, woonwagens, huurkoop en koop op een openbare veiling waarbij een notaris aanwezig is.

Woonoppervlakte

Sinds 2010 zijn makelaars verplicht om de gebruiksoppervlakten van een woning vast te stellen volgens de Meetinstructie (NEN 2580). De woonoppervlakte wordt hierbij onderverdeeld in gebruiksoppervlakten (woonoppervlakte, overige inpandige ruimte, gebouwgebonden bergruimte en externe bergruimte), perceeloppervlakte en de inhoud. De woonoppervlakte als onderdeel van de gebruiksoppervlakte heeft een duidelijke woonfunctie. Dus ruimtes zoals woon-, slaap-, studeerkamer, hal, keuken en badkamer behoren hiertoe. De woonoppervlakte wordt gemeten van binnenmuur tot binnenmuur. Bij schuine daken mag de woonoppervlakte meegerekend worden vanaf 1,5 meter hoogte. De makelaar die bij u thuis komt meet de woning op en stelt de juiste woonoppervlakte voor u vast.

WOZ-waarde

De WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) is de waarde van uw grond of pand zoals de gemeente die heeft vastgesteld. De gemeente stelt de WOZ-waarde jaarlijks vast. Hoe de gemeente dat bepaalt, staat in de Wet WOZ. Ieder jaar ontvangt u een WOZ-beschikking, waarin de WOZ-waarde staat vermeld. De WOZ-waarde wordt door de gemeente gebruikt om de hoogte van de te betalen Onroerende-Zaak Belasting (OZB) te bepalen. De WOZ-waarde wordt door de gemeente vastgesteld met behulp van een computermodel. Er komt niet iemand in een woning binnen, maar er wordt uitgegaan van vergelijkbare woningen. Hierom kan de WOZ-waarde in meer of minder mate afwijken van de taxatiewaarde of waardebepaling die wordt gemaakt door een makelaar.